Nitaz

Default welcome msg!

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร (กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เช่น 250.19)
2. ท่านสามารถชำระเงินด้วย Paypal

1. ตัวอย่างวิธีการชำระเงินด้วย Paypal ให้เลือกวิธีการชำระเงินแถวที่ 1
2. วิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้เลือกวิธีการชำระเงินแถวที่ 2 (กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เช่น 250.09)